Avís legal

Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, posem a disposició dels usuaris la següent informació: l’empresa titular del domini web és SALAsalut SLU (en endavant SALAsalut), amb domicili a aquests efectes a carrer Mar, 8, codi postal 17489 del Port de la Selva (Girona), número de CIF: B55127609 inscrita al Registre Mercantil de Girona, en el volum 02858, foli 100, fulla GI-00053033. Correu electrònic de contacte: salasalut@salasalut.cat.

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal de SALAsalut atribueix la condició d’USUARI, que accepte, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas siguin d’obligat compliment. 

Ús del portal

https://www.salasalut.cat/ proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet que pertanyen a SALAsalut o els seus llicenciants als que l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que SALAsalut ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de SALAsalut ,dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics i lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. 
SALAsalut es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, en la seva opinió, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, SALAsalut no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Protecció de dades

SALAsalut compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari per obtenir dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a salasalut@salasalut.cat, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.
Així mateix, SALAsalut informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

Propietat intel·lectual i industrial

SALAsalut per sí o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté la mateixa, titularitat de SALAsalut o bé dels seus llicenciants.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SALAsalut. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SALAsalut. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de SALAsalut.

Exclusió de garanties i responsabilitat

SALAsalut no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errades o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programari maliciós o lesiu en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

SALAsalut es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i els serveis que es prestin mitjançant la mateixa com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats al seu portal.

Enllaços

En el cas que a https://www.salasalut.cat/ es disposin enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, SALAsalut no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas SALAsalut assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d'exclusió

SALAsalut es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

SALAsalut perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret. 

Modificació de les presents condicions i durada

SALAsalut podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per d’altres. 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre SALAsalut i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats de la ciutat de Girona. 
Avís Legal redactat seguint el: Modelo de Aviso Legal web de España.
Novembre 2017.